Valmistaudu ajoissa pakolliseksi tulevaan rakennussahatavaran CE –merkintään!

Puutuotehankkeen saamien tietojen mukaan ainakin isot talotehtaat vaativat ostamaltaan kantaviin rakenteisiin tulevalta saha- ja höylätavaralta CE –merkinnän. Metsäkeskuksen puutuoteneuvojat ovat p&k ja mikroyritysten käytettävissä tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Neuvojat tulevat pyynnöstä yrityksiin veloituksetta. Alla on lainaus sivulta 14. asuntoministeri Jan Vapaavuoren työryhmän loppuraportista, joka julkaistiin 1.12.2010. Tulossa on siis melkoinen savotta.

”Euroopan unionin uuden rakennustuoteasetuksen myötä todennäköisesti vuonna 2013 pakolliseksi tuleva CE-merkintä on iso haaste Suomessa toimiville yli 2 000 piensahalle ja hirsiveistämölle.

Piensahayrittäjille suunnattavat CE-merkinnän tiedotus- ja tukitoimet olisi organisoitava ja käynnistettävä välittömästi. Eurokoodit ja CE-merkintä nähdään puutuotteiden ja puurakentamisen viennin kannalta kuitenkin erittäin myönteisenä asiana, koska useista maista on aikaisemmin puuttunut lähes kokonaan puurakenteita koskevat tekniset säädökset.

Puurakentamisesta puuttuu eurooppalainen toteutusstandardi. Puurakenteiden toteutusstandardi ei ole Euroopan standardoimiskomitean (CEN) työlistalla, mutta eurokoodien vuoteen 2015 tähtäävässä revisioinnissa tullaan laajentamaan Eurokoodi 5:een sisältyviä puurakenteiden työnsuoritusta ja valvontaa koskevia ohjeita.

Metsäteollisuus ry on SFS:n vastaavana standardisoinnin toimialayhteisönä käynnistänyt vaativien puurakenteiden työnsuoritusta ja laadunvarmistusta käsittelevän yhdistystasoisen ohjeistuksen muokkaamisen SFS-standardiksi. Tähän standardiin voitaisiin viitata rakentamismääräyskokoelmassa ja sitä voidaan hyödyntää mallina vietäessä asiaa eteenpäin eurooppalaisella tasolla CEN:ssä.”

Comments are closed.