Tutkimus vahvistaa puurakentamisen ympäristöystävällisyyden

Suomen ympäristökeskuksen tutkimusraportissa 16/2011 – Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa – todetaan, että puu rakennusraaka-aineena aiheuttaa selvästi pienemmät energia- ja luonnonvarojen kulutukset sekä kasvihuonekaasupäästöt kuin betoni ja teräs. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmasta puun paremmuus perustuu pienempiin päästöihin valmistuksessa sekä sen hiilen sitomiskykyyn ja sen varastoitumiseen rakenteeseen useiksi vuosiksi. Puurakenteet vaativat kuitenkin monissa tapauksissa enemmän huoltoa kuin metalli ja betoni, eivätkä ne sovellu ominaisuuksiltaan kaikkiin talon rakenteisiin. Rakennusta purettaessa puupohjaisille rakennusjätteille katsotaan eduksi, jos ne voidaan hyödyntää energiantuotannossa ja näin vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Julkaisun voit lukea ympäristökeskuksen sivuilta >>>

 

Raportin tiivistelmä

Julkaisun tavoitteena oli tarkastella elinkaariajattelun periaatteiden soveltamista rakennusalan ympäristövaikutusten arviointiin ja esitellä Suomessa käytössä olevia työvälineitä rakennusten elinkaaren aikaisten vaikutusten arviointiin ja hallintaan. Erityisesti tarkasteltiin rakennusmateriaalien ympäristövaikutusten elinkaarilaskennan erityiskysymyksiä mm. hiilen sitoutumisesta puurakenteisiin, metallien kierrätystä ja materiaalien hyödyntämistä rakennusten käytöstä poistamisen jälkeen. Lopuksi julkaisussa luodaan katsaus ilmastovaikutusten vähentämisen mahdollisuuksiin rakennusten käytön aikana.

Yksittäisten rakenteiden vertailu ei anna kattavaa kuvaa rakennuksen materiaalien ympäristövaikutuksista. Vasta eri rakennusmateriaalien yhdistämällä muodostuu toiminnallinen kokonaisuus, minkä vuoksi niiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia pitää arvioida viime kädessä koko rakennuksen näkökulmasta. Lisäksi pitää ottaa huomioon se, että rakennusmateriaalit omalta osaltaan määrittelevät rakennuksen käytön aikaisen energia- ja korjausrakentamistarpeen. Energiantarpeen ja energian tuotannon päästöjen vähetessä talon rakennusmateriaalit ja niiden valmistus eivät enää ole koko elinkaaren huomioon ottaen marginaalinen asia.

Puu rakennusraaka-aineena aiheuttaa selvästi pienemmät energia- ja luonnonvarojen kulutukset sekä kasvihuonekaasupäästöt kuin betoni ja teräs. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmasta puun paremmuus perustuu pienempiin päästöihin valmistuksessa sekä sen hiilen sitomiskykyyn ja sen varastoitumiseen rakenteeseen useiksi vuosiksi. Puurakenteet vaativat kuitenkin monissa tapauksissa enemmän huoltoa kuin metalli ja betoni, eivätkä ne sovellu ominaisuuksiltaan kaikkiin talon rakenteisiin. Rakennusta purettaessa puupohjaisille rakennusjätteille katsotaan eduksi, jos ne voidaan hyödyntää energiantuotannossa ja näin vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Rakentamisen ympäristövaikutusten arviointimenetelmät paranevat tulevaisuudessa. Nykyiset laskentaohjeet tulevat todennäköisesti korvautumaan ilmastovaikutusarviointimenettelyillä, joissa otetaan huomioon viimeisin tieteellinen näkemys hiilensidonnan ja eriaikaisten KHK-päästöjen ilmastovaikutusten laskennassa. Yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan ympäristövaikutusten arviointimenetelmiä tulisi kehittää, on olemassa, mutta kehitystyö on vielä kesken.

Lisätietoja

Erikoistutkija Sirkka Koskela, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Comments are closed.