TEM: Lisää puupohjaisia tuotteita julkisiin hankintoihin 17.6.2010

Raportti: Lisää puupohjaisia tuotteita julkisiin hankintoihin

 

Puupohjaisten tuotteiden julkisten hankintojen avulla voidaan edistää julkisille hankinnoille asetettuja tavoitteita ympäristömyönteisten tuotteiden ja ratkaisuiden saamiseksi markkinoille. Kestävien julkisten hankintojen toteuttamisen avuksi olisi rakennettava oikeanlaista osaamis- ja tukiverkostoa sekä työkaluja julkisten hankkijoiden käyttöön.

Näin todetaan 17.6.2010 TEM:n julkaisemassa Suomen kansallinen puupohjaisten tuotteiden julkisten hankintojen politiikka -raportissa. Raportti on valmisteltu osana työ- ja elinkeinoministeriön Metsäalan strategista ohjelmaa.

Julkisissa hankinnoissa puupohjaisia tuotteita käytetään laajasti. Puuta käytetään eri muodoissaan rakentamisessa ja huonekalu- ja sisustushankinnoissa. Julkiset hankkijat tekevät paperihankintoja sekä toimistokäyttöön että erilaisiin paino-, pakkaus- ja pehmopaperituotteisiin.

Puuraaka-aineen tuotannon osalta Suomen tavoite on kannustaa eri toimijoita metsien kestävään hoitoon ja käyttöön, varmistaa metsien käytön laillisuus sekä edistää näin tuotetun puun ja niistä jalostettujen puutuotteiden käyttöä. Suositukset esittelevät vaihtoehtoisia keinoja todentaa puuraaka-aineen laillisuus ja kestävä tuotanto sekä keskeisten tuoteryhmien ympäristövaikutukset.

Tavoitteena on vähitellen siirtää puutuotteiden hankinnan ympäristönäkökohtien painopiste raaka-aineen tuotannosta tuotteen koko elinkaaren ja sen aikaisten ympäristövaikutusten tarkasteluun. Elinkaarinäkökulma antaa mahdollisuuden tarkastella tuotteiden ympäristövaikutuksia niiden materiaalien hankinnasta ja valmistamisesta tuotteiden käyttöön ja loppusijoittamiseen asti.

Erityisesti elinkaarinäkökulma korostuu rakennusten ja rakennustuotteiden ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa tulisi vertailla rakennusmateriaaleja siten, että rakennuksesta kokonaisuudessaan tulisi käyttötarkoitukseensa nähden mahdollisimman ympäristömyönteinen.

Lue TEM:n tiedote

Comments are closed.