Puuinfo: Miten puurakentaminen auttaa pääsemään rakentamisen kiristyviin energia-, ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin?

”KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSEHTONA on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon kestokykyyn. Kansallisten toimien lisäksi kansainvälinen yhteistyö on hyvin keskeisessä asemassa pyrittäessä ekologiseen kestävyyteen.

Ekologisen kestävyyden kannalta keskeistä on varovaisuusperiaatteen noudattaminen. Sen mukaan ympäristön tilan heikkenemistä estävien toimien lykkäämistä ei voi perustella täyden tieteellisen näytön puuttumisella. Ennen toimiin ryhtymistä arvioidaan riskit, haitat ja kustannukset. Muita tärkeitä periaatteita ovat haittojen synnyn ennalta estäminen ja haittojen torjuminen niiden syntylähteillä. Lisäksi haittojen kustannukset peritään mahdollisuuksien mukaan niiden aiheuttajalta.” (Ympäristöministeriö)

Rakennusten ympäristösuorituskyvyn vertaamiseksi laaditaan parhaillaan eurooppalaista standardia.

”Jos kaikki Euroopan asunnot rakennettaisiin betonin sijaan puusta, asuntorakentamisenaiheuttama luonnonvarojen kulutus Euroopassa laskisi 70 prosenttia, energiakulutus 40 prosenttia ja hiilidioksidipäästöt 60 prosenttia”. Laskelma on teoreettinen ja siten suuntaa antava. Siinä on otettu huomioon talojen rungon ja ulkovaipan rakenteet ilman liittyviä rakennusosia ja talotekniikkaa. Lue Puuinfon uusi esite tästä

Comments are closed.