Pienten puutuoteyritysten kehittäminen on muutakin kuin koneinvestointeja

Metlan Tiedote 10.5.2012

Pienten puutuoteyritysten kehittäminen on muutakin kuin koneinvestointeja

Metsäntutkimuslaitos on tutkinut puutuotealan pk-yritysten strategista kehittämistä. Tutkimuksesta on juuri valmistunut työraportti ”Strategiset päätökset ja niiden taustatekijät pienissä puutuotealan yrityksissä, Länsi-Suomen suuraluepilotti – Satakunta”. Tutkimuksessa haastateltiin seitsemää puutuotealan pk-yritystä Satakunnassa ja alueellista kehittäjää. Tarkoituksena oli selvittää, miten strateginen päätöksenteko tehdään yrityksissä ja mitkä tekijät vaikuttavat päätöksentekoon eniten.

Linkki julkaisuun »»»

Strateginen kehittäminen painottui kaikissa haastatelluissa yrityksissä vahvasti käytännön parannuksiin, kuten tuotantotila- ja koneinvestointeihin. Asiakkaat, markkinat ja kilpailu vaikuttivat myös vahvasti strategisten päätösten taustalla. Yritysten asiakassuhteet olivat tyypillisesti pitkiä, mikä kertoo siitä, että yritykset osaavat huomioida asiakkaittensa tarpeet. Haastateltujen yritysten kohdalla markkinalähtöinen strategia vaikuttaa toimivalta ratkaisulta.

Strategisten päätösten valmistelu ei juuri eronnut erilaisten päätösten välillä. Poikkeuksena olivat ne päätökset, joihin oli saatu ulkoista rahoitusta esimerkiksi Finnveralta. Näiden kohdalla päätöksen valmistelu oli laajempaa ja yksityiskohtaisempaa kuin niissä päätöksissä, joissa käytettiin vain omaa pääomaa. Ero näkyi selvimmin markkinoita, kilpailijoita ja asiakkaita käsittelevissä kohdissa.

Aiemmissa puutuotealan pk-yrityksiä koskevissa tutkimuksissa raaka-ainelähteiden läheisyys, työvoiman saatavuus ja yrittämiselle myönteinen asenneilmasto ovat tulleet esiin kilpailukykyä lisäävinä tekijöinä. Tässä tutkimuksessa näiden merkitys ei kuitenkaan tullut esiin tai korostunut. Kiinnostavaa oli myös, että osaamisen kehittämiselle ei tunnuttu antavan kovin paljon arvoa. Haastatteluissa ei tullut esiin yhtään osaamisen kehittämiseen pyrkinyttä strategista päätöstä, eikä siitä juuri keskusteltu haastatteluissa.

Pk-yritysten strateginen päätöksenteko vaikuttaa tämän tutkimuksen pohjalta erittäin käytännönläheiseltä. Tämä näkyy myös siitä, että vain osalla yrityksistä oli kirjattu strategia. Haastateltujen yritysten liiketoimintatapa on asiakasmyönteinen, vaikka toiminta keskittyykin tuotteiden valmistukseen. Käytännönläheinen suhtautuminen näkyy myös siinä, että yritykset kokivat hyötyneensä erityisesti selkeästi rajatuista kehityshankkeista.

Tämän tutkimuksen yrityksissä liiketoiminnan kehittäminen on sisältänyt pitkiä asiakassuhteita ja monipuolisia strategisia päätöksiä, kuten koneinvestointeja, tuotekehitystä ja kansainvälistymistä. Olisi kiinnostavaa nähdä, onko tilanne samanlainen puutuotealalla muualla Suomessa.

 

Lisätietoja

  • professori Pekka Ollonqvist, p. 050 391 3050, pekka.ollonqvist(a)metla.fi
  • tutkija Tuomas Nummelin, p. 040 801 5353, tuomas.nummelin(a)metla.fi
  • tutkija Maria Riala, p. 040 801 5343, maria.riala(a)metla.fi

Julkaisu

Ollonqvist, P., Nummelin, T. ja Riala, M. (2012.) Strategiset päätökset ja niiden taustatekijät pienissä puutuotealan yrityksissä, Länsi-Suomen suuraluepilotti – Satakunta. Metlan työraportteja no. 234

Comments are closed.