Metsäkeskuksen RakPuuCe -hanke listasi CE -merkintöihin liittyviä käsitteitä selityksineen

CE –merkintään liittyvien käsitteiden selostukset

Harmonisoitu tuotestandardi eli hEN on Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin laatima CE-merkintään johtava tuotestandardi, josta on julkaistu ilmoitus komission virallisessa lehdessä. Se määrittää tuoteryhmäkohtaisesti tuotteilta selvitettävät ominaisuudet, valmistuksen laadunvalvonnan vaatimukset ja CE-merkinnässä ilmoitettavat tiedot.

Eurooppalainen tekninen arviointi eli ETA voidaan myöntää rakennustuotteille, joille ei ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia. ETA on vapaaehtoinen, CE-merkintään johtava tekninen arviointi, joka on tarkoitettu erityisesti uusille, innovatiivisille tuotteille. Eurooppalaisia teknisiä arviointeja myöntää Suomessa VTT Expert Services Oy.

Ilmoitetut laitokset ovat Suomen viranomaisten päteväksi toteamia laitoksia, jotka on valtuutettu suorittamaan CE-merkinnän edellyttämiä testauksia ja valmistuksen laadunvalvontaa. Suomessa on tällä hetkellä viisi ilmoitettua laitosta: Contesta Oy, DNV Certification Oy, Inspecta Sertifiointi Oy, Suomen ympäristökeskus ja VTT Expert Services Oy. Luettelon eri tuoteryhmille päteväksi todetuista ilmoitetuista laitoksista löydät sivulta Varmennus.

Suoritustasoilmoitus kertoo tuotteen ominaisuuksien ilmoitetut arvot ja luokat. Valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen ja vastaa tietojen paikkansapitävyydestä. Se on laadittava kaikille CE-merkityille rakennustuotteille 1.7.2013 lähtien esitysmuodossa, joka on kuvattu asetuksen liitteessä III.

AoC-luokka eli suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä (4, 3, 2+, 1 ja 1+) määrittää, missä laajuudessa ilmoitettu laitos osallistuu tuotteen ominaisuuksien ja valmistuksen laadunvalvonnan varmentamiseen. AoC-luokassa 4 riittää, että valmistaja itse vakuuttaa tuotteen ominaisuuksien täyttävän standardin vaatimukset. Muissa luokissa edellytetään toimenpiteitä sekä valmistajalta (esim. dokumentoitu laadunvalvonta, tehtaalta säännöllisesti otettavat näytteet) että kolmannelta osapuolelta (esim. laadunvalvonnan varmennus).

Rakennustuoteasetus, jolla säädetään muun muassa CE-merkinnän käyttämisestä rakennustuotteissa, korvaa rakennustuotedirektiivin. Asetus kokonaisuudessaan tulee sellaisenaan voimaan kaikissa EU-maissa 1.7.2013.

 

Lyenteitä, lähde RTT

EN-standardi: eurooppalainen standardi

hEN-standardi: CE-merkinnän perusteena käytetty rakennustuotteiden harmonisoitu tuotestandardi

Liite ZA: hEN:n informatiivinen liite, jota CE-merkinnässä on noudatettava

ETA: valmistaja ja tuotekohtainen eurooppalainen tekninen arviointi (hyväksyntä), jonka perusteella valmistaja voi CE-merkitä rakennustuotteensa, kun tuotteelle ei ole hEN:ää

EAD: rakennustuoteasetuksen mukainen eurooppalainen arviointi-asiakirja, jonka pohjalta ETA voidaan laatia

ETAG: rakennustuotedirektiivin mukainen eurooppalainen tekninen hyväksyntäohje, jonka pohjalta ETA voidaan laatia

CUAP: yhden tai muutaman valmistajan rakennustuotteelle laadittu rakennustuotedirektiivin mukainen erillishyväksyntäohje, jonka pohjalta ETA voidaan laatia

AVCP: rakennustuoteasetuksen mukainen suoritustason pysyvyyden ja vakauden arviointi ja varmennusjärjestelmä, joka kertoo tuoteryhmäkohtaisesti, missä määrin kolmas osapuoli (ilmoitettu laitos) osallistuu rakennustuotteen ilmoitettujen ominaisuuksien varmennukseen (käytännössä sama kuin AoC)

AoC: rakennustuotedirektiivin mukainen vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely (käytännössä sama kuin AVCP)

DoP: rakennustuoteasetuksessa määritetty suoritustasoilmoitus, joka kertoo tuotteen ilmoitetut ominaisuudet hEN:n tai ETAn mukaisesti selvitettynä, varmennettuna ja ilmoitettuna

CE-merkintä: osoittaa rakennustuotteelle, että tuotteen DoPissa ilmoitetut ominaisuudet on selvitetty, varmennettu ja ilmoitettu hEN:n tai ETAn mukaisesti

CEN TC: eurooppalaisen standardisointijärjestön tekninen komitea, jossa eurooppalaiset standardit valmistellaan

REACH: EU:n asetus N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista

Comments are closed.