Metsäalan rakennemuutos vauhdittaa puuteollisuuden nousua

 

VTT:n tiedote 11.01.2011:

VTT:n röntgenmittausmenetelmä nostaa puutuotteiden arvoa jopa 30 prosenttia

 

VTT:n arvion mukaan metsäalan rakennemuutos voi vahvistaa merkittävästi puutuoteteollisuuden asemaa Suomessa. Sellu- ja paperiteollisuuden volyymien lasku lisää painetta kotimaisten metsien tuottaman puun parempaan kokonaishyödyntämiseen. Puutuoteteollisuuden kasvumahdollisuudet ovat nousemassa erityisesti rakentamisessa. Jo perussahatavarana puun arvo on 3–4-kertainen verrattuna selluhakkeeseen ja bioenergian kautta saavutettuun arvoon.

VTT pyrkii kasvattamaan puutuoteteollisuuden kilpailukykyä lisäämällä resursseja tutkimukseen, jonka tarkoituksena on optimoida puutuotteiden määrää ja arvoa jalostuksessa. VTT:n osaamista hyödynnetään useissa projekteissa yhteistyössä EU:n, Tekesin ja teollisuuden kanssa. VTT on kehittänyt muun muassa röntgenmittausmenetelmän, joka kertoo millainen jalostus kullekin puulle parhaiten sopii. Puun ominaisuuksien oikea analysointi ennen jalostusta voi nostaa puutuoteteollisuuden tuotteiden arvoa jopa 30 prosenttia.

Euroopassa puutuoteteollisuudella on ollut sellu- ja paperiteollisuutta merkittävämpi asema jo pitkään. Puutuoteteollisuus työllistää yli 10-kertaisesti kemialliseen puunjalostukseen verrattuna, ja alan liikevaihto on yli kolme kertaa suurempi kuin sellu-, paperi- ja kartonkiteollisuudessa. Suomessa puolestaan suuret metsäteollisuuden yritykset ovat keskittyneet paperin valmistamiseen: vuonna 2010 paperiteollisuuden liikevaihto oli arviolta noin 14 miljardia euroa puutuotteiden volyymin jäädessä 7 miljardiin euroon.

Suomessa puutuotealan nousua vauhdittaa se, että valtionhallinto, Tekes ja monet alan yritykset ovat nyt halukkaita panostamaan alan kehittämiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö on lisännyt alan hankerahoitusta ja päättänyt tarkentaa rakennusmääräyksiä puurakentamisen esteiden purkamiseksi. Puurakentamista tukee raaka-aineen ympäristöystävällisyys: puu sitoo hiiltä ja on materiaalina kotimainen. Ulkoministeriön mukaan puurakentamisen osuuden kasvu 10 prosentilla Euroopassa vastaisi jopa 25 prosentin osuutta Kioton päästötavoitteista.

Puutuotealan kilpailukyvyn lisääminen edellyttää uusia tuotteita ja toimintatapoja sekä panostusta tutkimus- ja kehitystyöhön. Palvelun on noustava myös puutuoteteollisuudessa merkittäväksi osaksi jokapäiväistä liiketoimintaa. Suomessa ongelmana on ollut tutkimusintensiivisyyden puute ja kotimaisen puun vajaakäyttö. Myös toimintakentän hajanaisuus on hidastanut puutuotealan kehitystä. Toimijat ovat jakaantuneet sellu- ja paperiveroisiin suuryrityksiin sekä yksittäisiin toimijoihin, jotka ovat pääosin pieniä ja yrittäjävetoisia.

Puun käyttöä ollaan lisäämässä erityisesti kerrostalojen ja suurten toimitilojen rakentamisessa. Puuta voitaisiin hyödyntää enemmän myös puurunkoisissa silloissa, joita esimerkiksi Norjassa on jo käytössä valtateillä ja kevyen liikenteen väylillä.

Puurakentamisen etuna on ekologisuuden lisäksi materiaalin keveys sekä mahdollisuus kuljettaa ja asentaa helposti suuriakin elementtejä.

Mediatilaisuudessa pidetyt esitelmät voit lukea seuraavista linkeistä:

Professori Arto Usenius

Senior Advisor Antti Kivimaa

Comments are closed.