HS: Maailman suurin hirrestä rakennettu päiväkoti nousemassa Pudasjärvellä

Hesarin uutinen antaa toivoa siitä, että järjen käyttö julkisessa rakentamisessa alkaa olemaan mahdollista homeongelmien välttämiseksi.

HS Tapio Mainio

Syk­syl­lä kun­nas­sa al­kaa maail­man suu­rim­man hir­si­sen kou­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen. 10 000 ne­liön ra­ken­nuk­seen siir­ty­vät ala- ja ylä­kou­lun op­pi­laat ja opet­ta­jat. Mo­lem­mis­sa kou­lu­ra­ken­nuk­sis­sa on pa­ha ho­meon­gel­ma.

”Ha­luam­me pääs­tä ker­ta­hei­tol­la eroon si­säil­maon­gel­mis­ta, jot­ka ei­vät ole re­mon­teil­la pois­tu­neet. Us­kom­me, et­tä pe­rin­tei­nen hen­git­tä­vä, hir­si­sei­näi­nen ja ala­poh­jas­ta tuu­let­tu­va ros­si­poh­jai­nen kou­lu on pa­ras lää­ke”, sa­noo Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ke­hit­tä­mis­joh­ta­ja Mik­ko Käl­kä­jä. Mo­ni muu­kin kun­ta on kal­lis­tu­nut jul­ki­ses­sa ra­ken­ta­mi­ses­saan hir­teen. Kuo­pioon on jo val­mis­tu­nut hir­si­nen päi­vä­ko­ti. Myös Haa­pa­ve­si on vas­ta jät­tä­nyt tar­jouk­sen hir­si­ses­tä päi­vä­ko­dis­ta.

Lue koko artikkeli »»

Comments are closed.