EU:n puutavara-asetus torjuu laittomia puumarkkinoita

Yksi uusi asetus astuu jälleen voimaan. Sahureille ja muille puun jalostajille asetuksen velvoitteiden täyttämiseksi riittää metsänomistajilta saatava ilmoitus, jolla todistetaan puun alkuperä ja jota sitten säilytetään arkistossa viisi vuotta.

 

Tiedote. Julkaistu: 18.02.2013 klo 13:00 – Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

EU:n puutavara-asetus kieltää maaliskuusta lähtien laittomasti korjatun puutavaran ja sellaisesta puutavarasta valmistettujen tuotteiden saattamisen EU:n markkinoille. Laiton puutavara tarkoittaa alkuperämaassa kansallisten lakien vastaisesti korjattua tai myytyä puutavaraa.

Puutavara-asetusta sovelletaan 3. maaliskuuta 2013 alkaen sekä EU:n alueella korjattuun että EU:n alueelle tuotuun puutavaraan ja puutuotteisiin. Asetus koskee puutavaran ja puutuotteiden maahantuojia ja metsänomistajia eli toimijoita. Heidän on puun laillisuuden osoittamiseksi käytettävä asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää (due diligence system). Metsänomistajat voivat osoittaa Suomessa korjatun puutavaran laillisuuden olemassa olevilla metsälain valvontajärjestelmillä.

 

Toimijat vastuullisessa asemassa

Puutavaraa ja puutuotteita ensimmäistä kertaa EU:n markkinoille toimittavan on varmistettava, ettei valmistuksessa ole käytetty laittomaksi luokiteltua raaka-ainetta. Tämä koskee sekä maahantuojia että metsänomistajia.

Puutavara-asetusta sovelletaan sekä raakapuuhun että puusta valmistettuihin tuotteisiin kuten esimerkiksi sahatavaraan, vaneriin, kartonkiin, huonekaluihin, massaan ja paperiin. Asetusta ei sovelleta kierrätettyihin tuotteisiin, rottinkiin, bambuun tai painettuun paperiin, kuten kirjoihin, aikakauslehtiin ja sanomalehtiin.

 

Laittoman puun riski pitää arvioida

Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän avulla toimijan on minimoitava riski, että laittomasti korjattua puutavaraa tai laittomasti korjatusta puutavarasta valmistettuja tuotteita asetetaan EU:n markkinoille. Toimijan on kerättävä tietoa tuotteesta, sen lähteistä ja laillisuudesta. Tietojen perusteella toimijan on tehtävä riskinarviointi ja tarvittaessa riittävät toimenpiteet riskin vähentämiseksi.

Toimija voi käyttää omaa järjestelmäänsä tai Euroopan komission hyväksymien valvontaorganisaatioiden tarjoamia järjestelmiä. Toimijan on ylläpidettävä ja arvioitava asianmukaisen huolellisuuden järjestelmäänsä säännöllisesti, ellei toimija käytä jonkin valvontaorganisaation tarjoamaa järjestelmää.

 

Metsänomistaja voi tukeutua metsänkäyttöilmoitukseen

Suomessa metsänkäyttöilmoitus on metsälain valvontajärjestelmän ydin. Metsänkäyttöilmoitus yhdessä puutavaran mittauslain mukaisen luovutusmittaustodistuksen kanssa katsotaan suomalaisen metsänomistajan asianmukaisen huolellisuuden järjestelmäksi. Metsänomistajan on säilytettävä metsänkäyttöilmoitus ja luovutusmittaustodistus vähintään viisi vuotta.

 

Kauppaa käyvien varmistettava jäljitettävyys

Kauppaa käyvät harjoittavat kaupallista toimintaa EU:n markkinoille jo saatetulla puutavaralla tai puutuotteilla. Varmistaakseen alkuperän jäljittämisen puutavaralla ja puutuotteilla kauppaa käyvien on pidettävä kirjaa toimittajistaan ja asiakkaistaan. Tiedot toimittajista ja asiakkaista on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan. Tietojenkeruuvelvoite ei koske tuotteiden myyntiä yksityisille kuluttajille.

 

Valvonta ja seuraamukset

Maaseutuvirasto on toimivaltainen viranomainen puutavara-asetuksen toimeenpanossa Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee parhaillaan kansallista lainsäädäntöä, jolla säädetään muun muassa viranomaisten välisestä tietojen vaihdosta sekä lainrikkomisen seuraamuksista. Puutavara-asetuksen mukaan mahdollisia seuraamuksia ovat esimerkiksi sakot, puun ja puutavaran takavarikointi ja markkinointikielto.

 

Lisätietoa Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Marko Lehtosalo, 020 7725 825
Ylitarkastaja Juha Riippi, 020 7725 765
Sähköposti: etunimi.sukunimi@mavi.fi
EU:n puutavara-asetus (EUTR 995/2010)
www.mavi.fi/eutr

Comments are closed.